Spoor 2 re-integratie

DIENSTSpoor 2 re-integratie

Wat is spoor 2 re-integratie

Spoor 2 re-integratie wordt ingezet als een medewerker na het eerste ziektejaar naar verwachting niet volledig naar eigen of vervangend werk binnen de eigen organisatie kan terugkeren. Spoor 2 re-integratie wordt daarom ook wel externe re-integratie genoemd. Het doel van spoor 2-trajecten is dan ook het vinden van een passende baan bij een andere werkgever. Met passend werk wordt in dit verband bedoeld een functie die rekening houdt met de specifieke beperking(en) van de betreffende werknemer.

Voor de werknemer zijn dit vaak moeilijke trajecten. Dit maakt deskundige begeleiding gewenst. Konnect biedt de ondersteuning die nodig is door het leveren van een vaste coach, die intensief bij dit traject betrokken is. Dit geeft de werknemer het gevoel dat hij/ zij er niet alleen voor staat en wordt als zeer steunend ervaren.

Spoor 2 Re-integratie: wat betekent dit voor u als werkgever?
De werkgever is verplicht om de juiste begeleiding te bieden aan een werknemer die langdurig ziek is. Dit betekent dat de werkgever alles in het werk moet stellen om de werknemer te laten terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen het bedrijf. Wanneer het onduidelijk is of het mogelijk is terug te keren binnen het eigen bedrijf of wanneer duidelijk is dat dit niet mogelijk is, wordt een Spoor 2 re-integratie traject opgestart.

Konnect biedt deskundige ondersteuning bij het vinden van passend werk voor de werknemer bij een ander bedrijf. In een spoor 2 traject doorlopen wij samen met de werknemer én werkgever twee fases: de oriëntatiefase en de bemiddelingsfase.

Oriëntatiefase
In deze fase ligt de focus op het activeren van de werknemer in de richting van de stip op de horizon. Namelijk een werknemer die met vertrouwen en een open blik naar de toekomst kijkt en klaar is om de arbeidsmarkt te benaderen.

Tijdens de oriëntatiefase doorlopen we samen vier stappen:

 1. De intake.
  De intakefase is bedoeld om de wensen en mogelijkheden van de werknemer in kaart te brengen en ook stil te staan wat men mag verwachten van het re-integratietraject.
  Voorafgaand aan het daadwerkelijke intakegesprek dient de werknemer enkele voorbereidende opdrachten uit te voeren en vindt er een dossieranalyse plaats. Tijdens de intake zoomen we in op de beperkingen en eventuele andere factoren waarmee we rekening moeten houden in de bemiddeling. Maar natuurlijk ook op datgene waar de werknemer naartoe kan werken en welke stappen we samen gaan nemen om een nieuwe, passende en duurzame baan te vinden voor de werknemer. Op basis van deze input wordt een persoonsprofiel opgesteld. Dit alles wordt verwerkt in een plan van aanpak.
 2. Coachende gesprekken.
  De coachende gesprekken zijn gericht op enerzijds het begeleiden van het acceptatieproces rondom het loslaten van de oude situatie. En anderzijds ook op het in beweging brengen van de werknemer richting een nieuwe toekomst. In deze stap zetten we verschillende beroepen- en persoonlijkheidstesten in en stemmen we mogelijkheden en drijfveren op elkaar af. Ook het uitvoeren van een financiële scan maakt deel uit van deze fase.
 3. Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk.
  In deze stap maken we de reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt inzichtelijk. Hierdoor ontstaat een duidelijk zoekprofiel waarmee de werknemer de arbeidsmarkt kan verkennen.
 4. Voorbereiding naar de arbeidsmarkt.
  In deze stap is er aandacht voor het opstellen van effectieve sollicitatiebrieven en een goede opbouw van het CV. Door middel van tips en trainingen helpt de persoonlijke coach de werknemer om de eigen presentatie te optimaliseren.

Bemiddelingsfase
De bemiddelingsfase is erop gericht de werknemer zo snel mogelijk te begeleiden naar passend werk. Tijdens de bemiddelingsfase doorloopt de werknemer samen met de coach drie stappen:

 1. Actief zoeken naar vacatures.
  De medewerker wordt ondersteund en gestimuleerd door de coach om zelf actief te zoeken naar passende vacatures.
 2. De coach ondersteunt de werknemer en deelt passende vacatures. Ook stelt de coach de werknemer voor bij externe organisaties.
 3. Actief solliciteren en netwerken.

Spoor 2 Re-integratie: wat betekent dit voor de werknemer?

Tijdens de oriëntatiefase van het spoor 2 traject staan het opstellen van het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer centraal. Het persoonsprofiel bestaat uit een opsomming van de opgedane werkervaring, scholing, cursussen, belemmeringen en beperkingen, ambities, wensen, voorkeuren en persoonlijke kenmerken. Het zoekprofiel beschrijft een beredeneerde opsomming of omschrijving van branches, functies en werkzaamheden waarvan wij verwachten dat de kans op succes het grootst is.

Na afronding van de oriëntatiefase start de bemiddelingsfase om een passende externe functie te zoeken. Tijdens de bemiddelingsfase worden individuele coaching gesprekken gevoerd die de werknemer voorbereiden op schriftelijke sollicitaties en het voeren van sollicitatiegesprekken. Hierbij houden we altijd het uiteindelijke doel voor ogen, namelijk het vinden van een passende baan.

Het spoor 2 traject ziet er voor de medewerker als volgt uit:

 • Uitgebreide intake door de persoonlijke coach
 • Persoonlijke vaardigheden en eigenschappen worden in kaart gebracht
 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Vaststellen van het persoonlijke zoekprofiel
 • Voorbereiding op de persoonlijke presentatie
 • Opstellen van een professioneel CV en een goede sollicitatiebrief
 • Actief netwerken en solliciteren
 • Bemiddeling naar werk of werkervaringsplek
 • Nazorg door de persoonlijke coach

De begeleiding start meestal na het eerste ziektejaar en duurt in de meeste gevallen tot het einde van de wachttijd (na twee jaar ziekte).